Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PLUSwater, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Witherenweg 19, 2322 Hoogstraten, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0747.738.158.

Artikel 1: Algemene voorwaarden

Alleen deze algemene voorwaarden gelden in de verhouding met de opdrachtgever, ook als ze tegenstrijdig zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever. Een afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts tegengeworpen worden indien PLUSwater er voorafgaand en schriftelijk zijn instemming mee betuigd heeft. Dergelijke afwijking of wijziging zal bovendien slechts eenmalig gelden.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2: Offerte

Onze offerte is 15 dagen geldig en houdt geen verbintenis in.

Indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, kan PLUSwater niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden.

Artikel 3: Prijs

Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op de website opgegeven prijzen.

De Opdrachtgever draagt alle kosten voor levering van elektriciteit en water (aansluitpunt van een drinkwatermaatschappij).

Een prijsaanpassing zal, indien nodig, in onderlinge overeenkomst tussen de opdrachtgever en de organisatie plaatsvinden.

Indien achteraf blijkt dat de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit aanleiding geven tot een herziening van de prijs en van de uitvoeringstermijn.

Artikel 4: Annulering

Elke annulering van de overeenkomst dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Ze is slechts geldig mist schriftelijke aanvaarding door PLUSwater.

Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, om welke reden dan ook of wanneer PLUSwater de overeenkomst annuleert omwille van een (contractuele) wanprestatie van de Opdrachtgever dan is de Opdrachtgever in beide gevallen een vergoeding verschuldigd gelijk aan de reeds geleverde prestaties plus een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van PLUSwater om de werkelijk geleden schade te bewijzen en vergoed te zien.

Indien de levering aan de overeengekomen termijn en voorwaarden onmogelijk blijkt, behoudt PLUSwater zich het recht voor de overeenkomst te annuleren, zonder dat de Opdrachtgever een aanspraak kan maken op een vergoeding van welke aard dan ook.

Artikel 5: Huurperiode

De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek, op het tijdstip waarop PLUSwater het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

Na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn heeft de Opdrachtgever een teruggaveplicht (zie artikel 7).

Artikel 6: Ter beschikking stellen van het materiaal

Bij het ter beschikking stellen van het materiaal zal PLUSwater aan de Opdrachtgever (of degene die namens de Opdrachtgever het materiaal in ontvangst neemt) de nodige instructies geven voor een correct gebruik van het materiaal.

De huurder machtigt diegene die het materiaal in ontvangst neemt en weer inlevert om alle formaliteiten te verrichten en het materiaal te inspecteren.

De Opdrachtgever verzekert dat er binnen de 20m een stopcontact en een aansluitpunt van een drinkwatermaatschappij beschikbaar is met een minimale druk van 2 bar. Bij eventuele verplaatsing van het materiaal dient er een nieuwe aanvraag ingediend te worden bij PLUSwater. Het is de Opdrachtgever niet toegelaten om zelf het materieel te verplaatsen.

Artikel 7: Teruggave van het materiaal

De Opdrachtgever is verplicht het materieel op de afgeleverde plaats en in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn terug te geven aan PLUSwater. Indien er materiaal verloren is gegaan, is de Opdrachtgever gehouden de PLUSwater schadeloos te stellen, alle schade van het verloren  materiaal te vergoeden, maar ook alle schade die de PLUSwater lijdt als gevolg van het verloren materiaal.

PLUSwater aanvaardt de teruggave van het materieel na inspectie ervan en mits ondertekening van de overeenkomst als voldaan en geïnspecteerd.

Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan PLUSwater wordt geretourneerd dan is de Opdrachtgever, naast de huursom, tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde materiaal aan PLUSwater verschuldigd.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

Het gehuurde materieel blijft te allen tijde eigendom van PLUSwater, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de opdrachtgever zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Opdrachtgever blijft.

De Opdrachtgever is, behoudens schriftelijke toestemming van PLUSwater, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

De Opdrachtgever zal PLUSwater onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Opdrachtgever kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij PLUSwater hiervan op de hoogte te stellen.

Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van PLUSwater.

Indien er goede grond bestaat dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek van PLUSwater terstond genoegzame en in de door PLUSwater gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is PLUSwater gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 9: Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever verplicht zich ertoe PLUSwater te allen tijde toegang tot het gehuurde materieel te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en PLUSwater hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van PLUSwater.

De Opdrachtgever is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.

Het door de Opdrachtgever zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan.

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door PLUSwater aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan PLUSwater verschuldigd. De Opdrachtgever blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door PLUSwater plaatsvindt.

Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever vrijwaart PLUSwater en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.

Artikel 10: Overmacht

In geval van overmacht is  PLUSwater niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de verplichting onder deze Overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, transport-belemmeringen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop PLUSwater in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.

Artikel 11: Betaling

Facturen zijn betaalbaar uiterlijk de 14de dag na de dag van de factuurdatum.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, dient een rente van 1% per begonnen maand betaald te worden vanaf de datum van de factuur; dit zonder ingebrekestelling.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, dient een vergoeding van 15% betaald te worden, met een minimum van 350 Euro bij wijze van forfaitaire schadevergoeding.

Alle kosten volgend uit een gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

PLUSwater is niet aansprakelijk voor letselschade dan wel materiële schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van het verhuurde materieel tenzij  door opzet of grove schuld van PLUSwater. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Iedere aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van PLUSwater is steeds beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur, exclusief B.T.W., zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade.

Tevens is de aansprakelijkheid van PLUSwater beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd.

De Opdrachtgever zal PLUSwater vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 12: Aanwerving

Het is de Opdrachtgever verboden om zonder akkoord van de organisatie gedurende de looptijd van de overeenkomst met PLUSwater een werknemer van PLUSwater in dienst te nemen.

Bij overtreding van het aanwervingsverbod bedoeld in het vorige lid van dit artikel, dient een schadevergoeding betaald te worden gelijk aan de door PLUSwater geleden schade.

Artikel 13: Beëindiging

PLUSwater heeft het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de opdrachtgever, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van zeven (7) werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meerdere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de opdrachtgever; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de opdrachtgever; (iv) indien de zeggenschap over de opdrachtgever wijzigt; of (v) indien PLUSwater gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens PLUSwater wel zal nakomen, indien bijvoorbeeld, doch zonder exhaustief te willen zijn, uit een financiële backgroundcheck zou blijken dat de opdrachtgever insolvabel is.

In geval van zulke beëindiging behoudt PLUSwater zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die PLUSwater hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van PLUSwater op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Bevoegde rechtbank

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd voor de geschillen met de Opdrachtgever.